အားလုံးအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း 

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့်အောက်တိုဘာလနဲ့ နိုဝင်ဘာလတွင် တိုကုတေးဂိနိုး Tokutei Ginou ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစာမေးပွဲနဲ့ JFT စာမေးပွဲတွေ စတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။

ကျင်းပမယ့်စာမေးပွဲများနဲ့ နေ့ရက်များ
————
◾ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးစာမေးပွဲ
🕘 အောက်တိုဘာလ (၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁) ရက်
🕘 နိုဝင်ဘာလ (၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅) ရက်

◾ စားသောက်ဆိုင်စာမေးပွဲ
🕘 အောက်တိုဘာလ (၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၃၁) ရက်
🕘 နိုဝင်ဘာလ (၁၊၂၊၄၊၅၊၈၊၉၊၁၀၊၁၂၊၁၄၊၁၅) ရက်

◾ စိုက်ပျိုးရေးစာမေးပွဲ
🕘 အောက်တိုဘာလ (၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၃၁) ရက်
🕘 နိုဝင်ဘာလ (၁၊၂၊၄၊၅၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၄၊၁၅) ရက်

◾ Japan Foundation Test (JFT)
🕘 အောက်တိုဘာလ (၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁) ရက်
🕘 နိုဝင်ဘာလ (၁၊၂၊၄၊၅၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၄၊၁၅) ရက်

Share the Post: